Weź udział w naszym konkursie, zdobądź prestiżowy tytuł Kosmetyczki Roku 2019 i wygraj samochód marki Toyota Aygo!
Regulamin


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„KOSMETYCZKA ROKU”

 

REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kosmetyczka Roku określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Kosmetyczka Roku przez Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o. spółka komandytowa  z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536916, NIP: 944-20-43-784, REGON: 356357380.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Kosmetyczka Roku” (dalej zwany „Konkursem”).

1.3. Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536916, NIP: 944-20-43-784, REGON: 356357380 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.4. Konkurs rozpoczyna się dnia 2 września  2019 roku i kończy rozdaniem nagród w terminie wskazanym przez Organizatora  po zakwalifikowaniu się przez Uczestnika  do II Etapu.

1.5. Konkurs jest prowadzony na obszarze Polski i jest przeznaczony dla osób stale zamieszkujących w Polsce.

1.6. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Regulamin www.kosmetyczkaroku.pl, w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Organizatora w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20, 31-553 Kraków.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów (I Etap i II Etap).

2.2. I Etap Konkursu zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.kosmetyczkaroku.pl.

2.3. II Etap Konkursu będzie przeprowadzony w Hotelu Turówka w Wieliczce , przy ulicy Stefana Żeromskiego 1.

2.4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony  podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Hotelu Turówka w Wieliczce w terminie wskazanym przez Organizatora  po zakwalifikowaniu się przez Uczestnika do II Etapu.

2.5. Konkurs będzie trwał od dnia 2 września  2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku.

 

2.6. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto spełnia warunki wymienione w punkcie 3 Regulaminu oraz prawidłowo wypełni Formularz Zgłoszeniowy online dostępny na stronie www.kosmetyczkaroku.pl

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. są pełnoletnimi osobami fizycznymi,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. zapoznają się z Regulaminem Konkursu oraz zaakceptują jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym online dostępnym na stronie www.kosmetyczkaroku.pl,
 4. prawidłowo wypełnią Formularz Zgłoszeniowy online dostępny na stronie www.kosmetyczkaroku.pl, tzn. wypełnią pola wskazane jako obowiązkowe w Formularzu Zgłoszeniowym online dostępnym na stronie www.kosmetyczkaroku.pl.
 5. za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wyślą skan dokumentu potwierdzającego wykształcenie kosmetyczne. Przez wykształcenie kosmetyczne należy rozumieć: dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub dyplom ukończenia studium kosmetycznego.
 6. nie będą zachodzić wobec nich warunki wykluczające udział w Konkursie, o których mowa w pkt 3.5 poniżej.

3.2. Spełnienie powyższych warunków przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie będzie stwierdzał Organizator.

3.3 W razie stwierdzenia poprawności (tj. spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3.1 powyżej) osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie otrzyma na podany przez siebie adres mailowy informację o zakwalifikowaniu do Konkursu (Uczestnik Konkursu),

3.4 W razie stwierdzenia braku poprawności zgłoszenia (tj. braku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3.1 powyżej), osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie nie będzie brała udziału w Konkursie, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora wiadomością wysłaną na podany adres mailowy.

3.5. W Konkursie nie mogą brać udziału:

 1. osoby zatrudnione w podmiotach zajmujących się produkcją lub konfekcjonowaniem kosmetyków, dystrybucją kosmetyków, szkoleniami kosmetycznymi lub samodzielnie zajmujące się w/w działalnością.
 2. pracownicy Organizatora oraz ich członkowie rodzin (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu) oraz współpracownicy Organizatora.
 3. osoby nie zamieszkujące na stale na terytorium Polski
 4. laureaci nagrody głównej, zdobywcy wyróżnień ora finaliści konkursu „Kosmetyczka Roku” w roku 2013 i 2014 i 2015 i 2016, 2017 i 2018 , którzy otrzymali tytuł Kosmetyczki Roku.

3.6 Uczestnik Konkursu może tylko raz zalogować się na stronie www.kosmetyczkaroku.pl w celu przystąpienia do konkursu

 

 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1. Konkurs składa się z dwóch etapów (I Etap i II Etap).

4.2. W I Etapie Uczestnik Konkursu – wypełni specjalistyczny test wiedzy z zakresu kosmetologii (dalej jako „test”). Każdy Uczestnik Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz w okresie od dnia   2 września 2019 roku do dnia 6 października 2019 roku. Test składa się z 30 pytań. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można uzyskać  1 pkt – w sumie za cały test można uzyskać maks. 30 pkt. Kryterium oceny testu to poprawność udzielonych odpowiedzi oraz – w razie zaistnienia takiej potrzeby – czas wypełnienia testu.

4.3. W I Etapie Uczestnik Konkursu ma możliwość uzyskania dodatkowe punkty (od 0 do 3 maksymalnie) wykonując kreatywnie zadanie uzupełniające. Każdy Uczestnik Konkursu może wykonać zadanie dodatkowe tylko jeden raz w okresie od dnia 2 września 2019 roku do dnia 6 października 2019 roku. Zadanie dodatkowe polega na wgraniu na stronę www.kosmetyczkaroku.pl pliku z artykułem albo film albo zdjęcia (maksymalnie 5 zdjęć). Temat zadania kreatywnego zostanie podany wraz ze startem specjalistycznego testu wiedzy. Każdy użytkownik może wgrać jeden plik w okresie od 2 września 2019 roku do dnia 6 października 2019 roku wyłącznie po wcześniejszym rozwiązaniu specjalistycznego testu wiedzy. O przyznaniu dodatkowych punktów decyduje Jury Konkursu. Dodatkowe punkty za zadanie uzupełniające zwiększą szansę na zakwalifikowanie się do II etapu konkursu. 0 punktów otrzyma Uczestnik Konkursu, który nie wykona zadania dodatkowego, albo wykona je w sposób mierny oraz wykonane zadanie nie będzie przedstawiało wartości merytorycznej. 1 punkt otrzyma uczestnik Konkursu, który wykona zadanie w sposób zadowalający. 2 punkty otrzyma uczestnik Konkursu, który wykona zadanie w sposób dobry. 3 punkty otrzyma Uczestnik Konkursu, który wykona zadanie w sposób bardzo dobry. Jury konkursu będzie oceniać kreatywność wykonanego zadania dodatkowego.

4.4. Po I Etapie do II Etapu konkursu przejdzie 10  Uczestników– zwanych dalej Finalistami,  którzy w specjalistycznym teście wiedzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie oraz zdobyli największą liczbę punktów wykonując zadanie dodatkowe.

4.5. II Etap Konkursu będzie odbywał się w Hotelu Turówka w Wieliczce   (Etap praktyczny). Finaliści będą mieli za zadanie przeprowadzić jeden wskazany przez Organizatora zabieg kosmetyczny z zastosowaniem kosmetyków marki Bielenda Professional. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność wykonywania zabiegu jak i kontakt z klientem.

4.6. Po II Etapie zostanie wyłonionych 3 Laureatów – Zwycięzca otrzyma tytuł Kosmetyczki Roku oraz nagrodę główną za pierwsze miejsce, dwóch pozostałych Laureatów – wyróżnienia (I wyróżnienie i II wyróżnienie).

4.7. Dodatkowo, na portalu społecznościowym Facebook, na profilu społecznościowym Instagram  na profilu marki Bielenda Professional, po wyłonieniu Finalistów, odbędzie się głosowanie na jednego z Finalistów poprzez specjalną aplikację. Fani profilu będą mogli oddawać na Finalistów swoje głosy i pisać o nich opinie. Finalista, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrodę specjalną – Wyróżnienie Internautów od fanów profilu Bielenda Professional.

 

 

 

NAGRODY

5.1. Zostaną przyznane nagrody:

 1. Za pierwsze miejsce Zwycięzca otrzyma samochód marki Toyota Aygo z pakietem Comfort o wartości 35 531,99 zł, Voucher na zakup odzieży firmy Vena na kwotę 2 000 zł, kurs makijażu „Secrets of Make Up z Karoliną Matraszek w PRO Make Up Academy” od firmy Affect o wartości 490 zł oraz zestaw kosmetyków Affect o wartości 1 200 zł, roczny dostęp do serwisu muzycznego GO ON Biznes o wartości 870,00 zł oraz voucher o wartości 500 zł na zakup biletów na dowolnie wybrany koncert od firmy GO ON Biznes, Voucher na zakup kosmetyków Bielenda Professional o wartości 1 000 zł, roczny abonament Premium w serwisie Booksy o wartości 3 600 zł, zestaw produktów do stylizacji paznokci marki Słowianka Nails o wartości 500 zł, szkolenie marki Olaplex wraz z certyfikatem o wartości 1 500 zł oraz zestaw kosmetyków o wartości 350 zł i zabieg rekonstrukcji włosów o wartości 150 zł, voucher na audyt strony internetowej lub fanpage gabinetu kosmetycznego przez markę Gabinet od Zaplecza o wartości 1 970 zł oraz nagrodę pieniężną o wartości 5.518,00 zł.
 2. Za pierwsze wyróżnienie Laureat pierwszego wyróżnienia otrzyma voucher na zakup kosmetyków Bielenda Professional o wartości 1 000 zł, zestaw kosmetyków marki Affect wartości 900 zł, voucher na zakup odzieży firmy Vena na kwotę 1 000 zł, od firmy GO ON Biznes – roczny dostęp do serwisu muzycznego o wartości 870,00 zł, voucher o wartości 500 zł na zakup biletów na dowolnie wybrany koncert, półroczny abonament Premium w serwisie Booksy o wartości 1 800 zł, szkolenie marki Olaplex wraz z certyfikatem o wartości 1 500 zł oraz zestaw kosmetyków o wartości 350 zł i zabieg rekonstrukcji włosów o wartości 150 zł, zestaw produktów do stylizacji paznokci marki Słowianka Nails o wartości 250 zł oraz nagrodę pieniężną o wartości 1.480,00 zł.
 3. Za drugie wyróżnienie Laureat drugiego wyróżnienia otrzyma czek na 3 000 zł, voucher na zakup kosmetyków Bielenda Professional o wartości 1 000 zł, zestaw kosmetyków marki Affect wartości 600 zł, voucher na zakup odzieży firmy Vena na kwotę 500 zł, roczny dostęp do serwisu muzycznego GO ON Biznes o wartości 870,00 zł, voucher o wartości 500 zł na zakup biletów na dowolnie wybrany koncert od firmy GO ON, półroczny abonament Premium w serwisie Booksy o wartości 1 800 zł, szkolenie marki Olaplex wraz z certyfikatem o wartości 1 500 zł oraz zestaw kosmetyków o wartości 350 zł i zabieg rekonstrukcji włosów o wartości 150 zł, oraz nagrodę pieniężną o wartości 1.141,00 zł.
 4. Finalista, który zdobędzie nagrodę specjalną – Wyróżnienie Internautów wyłonione przez fanów profilu Bielenda Professional otrzyma czek na 1 000 zł, voucher na zakup kosmetyków Bielenda Professional o wartości 1 000 zł, zestaw kosmetyków marki Affect wartości 300 zł, voucher na zakup odzieży Vena o wartości 200 zł, od firmy GO ON Biznes – roczny dostęp do serwisu muzycznego o wartości 870,00 zł, voucher o wartości 500 zł na zakup biletów na dowolnie wybrany koncert od GO ON, zestaw kosmetyków marki Olaplex o wartości 350 zł, zestaw produktów do stylizacji paznokci marki Słowianka Nails o wartości 250 zł, półroczny abonament Premium w serwisie Booksy o wartości 1 800 zł oraz nagrodę pieniężną o wartości 697,00 zł.
 5. Pozostali Finaliści otrzymają zestawy kosmetyków o wartości 800 zł, trzymiesięczny abonament ECO w serwisie Booksy o wartości 300 zł, oraz nagrodę pieniężną o wartości 122,00 zł
 6. Nagrody pieniężne zostaną potraktowane jako należne wpłaty na zryczałtowany podatek dochodowy. Finaliści zobowiązani są pisemnie zapewnić Organizatora, że nie otrzymują nagród w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

5.2. Finalistom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Finalisty.

 

KOMISJA KONKURSOWA

6.1. Komisję Konkursową z I Etapu powołuje Organizator z grona swoich przedstawicieli.

6.2. W skład Jury II Etapu wchodzić będą 4 osoby, wśród których znajdzie się przedstawiciel Organizatora, laureatka jednej z poprzednich edycji konkursu oraz dwie osoby wybrane spośród grona

6.3. Komisja Konkursowa I Etapu zawiadamia Finalistów o ich zakwalifikowaniu do II Etapu konkursu telefonicznie i mailowo.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

7.1. Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu nastąpi do dnia 10 października 2019 roku: spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów w teście oraz – w razie zaistnienia takiej potrzeby – wypełniły go w możliwie najkrótszym czasie lub wykonały kreatywnie zadanie dodatkowe.

7.2. W razie rezygnacji wybranego Finalisty z uczestnictwa w II Etapie Organizator wybierze osobę, która wypełniając test znalazła się na kolejnym miejscu po finałowej 10-tce.

7.3. Finaliści zostaną zaproszeni do Wieliczki na II Etap konkursu, w terminie wskazanym przez Organizatora.

7.4. Dwukrotna nieudana próba dodzwonienia się do Finalisty Konkursu powoduje wykluczenie go z dalszego udziału w Konkursie. Na jego miejsce Organizator wybierze osobę, która wypełniając test znalazła się na kolejnym miejscu po finałowej szesnastce.

7.5. Obecność na II Etapie jest obowiązkiem Finalisty. Nieobecność Finalisty na II Etapie powoduje wykluczenie go z dalszego udziału w Konkursie.

7.6. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce organizacji II Etapu Konkursu, ani nie zwraca kosztu dojazdu. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia  w terminie 17-19 października 2019 r.

7.7. Finaliści są zobowiązani  zjawić się w miejscu  i w terminie wskazanym przez Organizatora  po zakwalifikowaniu się przez Uczestnika  do II Etapu.

7.8. W II Etapie 10 Finalistów zostanie podzielonych przez Organizatora na pięć  dwuosobowych grup albo dwie grupy trzyosobowe i  i dwie 2-osobowe ze względów organizacyjnych.

7.9. Finaliści zobowiązani są stawić się o godzinie wskazanej przez Organizatora w hotelu Turówka w Wieliczce, gdzie odbywać się będzie drugi etap konkursu (część praktyczna)

7.10. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej Gali, która odbędzie się w terminie wskazanym po zakwalifikowaniu się do II Etapu.

7.11. Decyzja Komisji Konkursowej (I Etap Konkursu) i Jury (Gala) jest ostateczna i nieodwołalna.

7.12 Organizator na życzenie Uczestnika może udostępnić mu  informacje o ilości uzyskanych w teście punktów.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

8.2. Osoby zgłaszające swój udział w Konkursie oraz Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym na stronie www.kosmetyckaroku.pl dla potrzeb (w celu) przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom Konkursu.

8.3. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) w celu zawierania ich przez Organizatora w materiałach związanych z przeprowadzanym Konkursem, zamieszczanych w publikacjach prasowych, biuletynach i wydawnictwach Organizatora. Administratorem danych osobowych – w rozumieniu wspomnianej w pkt 8.2 ustawy – jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.4. Finaliści Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie i w związku z jego przeprowadzeniem przez Organizatora, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego w czasie Finału podczas Gali oraz przetwarzanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) przez Organizatora w materiałach promocyjno-reklamowych (w szczególności takich jak katalog, gazetka promocyjna, prasa branżowa, materiały internetowe, prezentacje szkoleniowe i promocyjne) dotyczących Konkursu wydawanych przez Organizatora w okresie od zakończenia Konkursu do jego kolejnej edycji. Powyższa zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także zgodę na zestawianie wizerunku Uczestników Konkursu z innymi wizerunkami.

8.5. Na podstawie odrębnej umowy Laureaci Konkursu wyrażą zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku do celów promocji i reklamy Konkursu. Powyższa zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmować będzie także zgodę na zestawianie wizerunku Laureatów z innymi wizerunkami oraz zgodę na przeniesienie przez Organizatora Konkursu powyższej zgody na podmioty osobowo i/lub kapitałowo powiązane z Organizatorem (Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. S.K.)oraz na gabinety kosmetyczne/salony SPA, itp. bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

8.6. Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku (w tym na zestawianie wizerunku Finalistów z innymi wizerunkami) do promocji kolejnej edycji Konkursu poprzez umieszczanie ich wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych (w szczególności takich jak katalog, gazetka promocyjna, prasa branżowa, materiały internetowe, prezentacje szkoleniowe i promocyjne) wydawanych przez Organizatora w okresie od zakończenia Konkursu do jego kolejnej edycji.

8.7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące niniejszego Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.8. Naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.

8.9. Prawa i obowiązki Organizatora, osób zgłaszających swój udział w Konkursie i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu.

8.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.kosmetyczkaroku.pl w zakładce „Regulamin”.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KOSMETYCZKI ROKU

9.1. Organizator zawrze z Kosmetyczką Roku umowę określającą prawa i obowiązki Stron dotyczące ich wzajemnej współpracy związane z faktem zdobycia przez Zwycięzcę Konkursu tytułu Kosmetyczka Roku. Powyższa umowa zawierać będzie w szczególności następujące postanowienia:

9.2 Kosmetyczka Roku zostanie zaproszona na następną Galę Kosmetyczka Roku oraz do Jury na koszt Organizatora (dojazd, nocleg, wyżywienie wg zasad uzgodnionych w umowie),

9.3 Kosmetyczka Roku zobowiązana będzie do uczestniczenia w trzech imprezach zorganizowanych przez Organizatora a także w czterech imprezach targowych jako reprezentantka marki Bielenda Professional, w terminie wskazanym przez Organizatora, po uzgodnieniu z Kosmetyczką Roku (dojazd, nocleg, wyżywienie, wg zasad uzgodnionych w umowie),

9.4 Kosmetyczka Roku wyrazi zgodę na sygnowanie swoim nazwiskiem artykułów i wypowiedzi w prasie branżowej wraz z marką Bielenda Professional,

9.5 Kosmetyczka Roku wyrazi zgodę na sygnowanie swoim nazwiskiem artykułów i wypowiedzi na internetowych portalach branżowych wraz z marką Bielenda Professional.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.2. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

10.3 Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie mailowej na adres: kosmetyczkaroku@bielenda.pl najpóźniej w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników II Etapu Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą brane pod uwagę. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamacją, jej adres oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Decyzja Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.

10.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.

10.5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.